حضور پاسارگاد در نشست سرمایه‌گذاری فناوری صندوق‌های جسورانه

تصویر روز: نخستین نشست سرمایه‌گذاری فناوری با حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر کشورهای عضو دی-هشت با رویکرد هم‌افزایی بین صندوق‌های مخاطره‌پذیر

ادامه