انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و عراق

تصیویر روز: رییس اتاق ایران گفت: انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد، برقراری سریع روابط بانکی، ایجاد دروازه مشترک گمرکی بین ایران

ادامه