لغو فعالیت ۱۷ شرکت هواپیمایی

تصویر روز : رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت برخورد با شرکت های هواپیمایی متخلف، گفت: ترجمه آزادسازی

ادامه