آغاز نوسازی بافت های فرسوده از فردا با حضور روحانی

تصویر روز : برنامه ملی بازآفرینی شهری فردا با حضور رئیس جمهور، تعدادی از وزرا، نمایندگان مجلس، معاون قوه قضائیه

ادامه