اختصاص ١٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال معدنی در روستاها

تصویر روز : معاون وزیر صنعت از اختصاص ١٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی در معادن مناطق روستایی و محروم

ادامه