جایگاه‌داران با برداشتن دستگاه‌های پوز حقوق شهروندی را نادیده می‌گیرند

تصویر روز : مدیر‌امور طرح و برنامه بانک ملت گفت: بانک ملت هیچ بدهی‌به جایگاه‌داران ندارد و حقوق شهروندی مردم

ادامه