میزان عیدی ۹۷ کارگران؛ حداکثر ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان

تصویر روز : حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان برای سال۹۷است.

ادامه