جلسه محرمانه جهانگیری بامدیران بانکها

تصویر روز : در حالیکه کارشناسان،ضعف مدیریت و سیاستگذاری را عامل نوسانات بازار ارز می‌دانند، جهانگیری با برگزاری جلسه محرمانه

ادامه