مذاکرات نفتی ایران و آذربایجان پیشرفت مطلوبی دارد

تصویر روز: وزیر نفت گفت:امیدواریم مذاکرات ایران و آذربایجان در سفر رئیس جمهوری به آذربایجان در نخستین روزهای سال آینده

ادامه