• ۵۰۰ کیلوگرم؛ هدف غول گرجی

      غول گرجی وزنه برداری عنوان کرد دوست دارد رقبای قدرتمندی در دسته خود داشته باشد و هدفش رسیدن به ۵۰۰ کیلوگرم در مجموع است. به گزارش ایسنا، لاشا تالاخادزه […]