• تولید به شیوه سایپا

    تصویر روز: تولید در ایران مسیر بسیار پر مشقتی دارد ، به ویژه آنکه تولید در حوزه کالایی پیچیده نظیر «خودرو» باشد. دهها هزار قطعه با پراکندگی بالای هم از […]