• راز بقا، حذف تفکر قالبی

    تصویر روز: تا کمتر از دو دهه قبل که خبرنگاران در صف مقدم جریان اطلاع رسانی بودند و با انعکاس خبر و رویدادها و نیز تهیه گزارشهای خبری مخاطبان را […]