افشای اطلاعات در بورس از فردا

تصویر روز : مدیرعامل بورس تهران در تشریح وظایف نظارت بر ناشران که با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به بورس اوراق بهادار تهران واگذار شده است، گفت: دستورالعمل افشای اطلاعات […]