• نوسازی گسترده لوکوموتیوها

    تصویر روز: اهمیت قابل توجه توسعه ریلی در دیدگاه دولت‌های یازدهم و دوازدهم باعث شده که بخش قابل توجهی از ناوگان ریلی فعال در ایران به سمت بهسازی و نوسازی […]