momeni

استفاده از ظرفیت های اکسپو برای توسعه مناطق آزاد

تصویر روز: مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر استفاده از ظرفیت های نمایشگاه اکسپو 2020 برای توسعه تجارت و فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد کشور تاکید کرد.
حمیدرضا مومنی در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری بین «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و «شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران» که با هدف ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت، ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎری ها، اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎى داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮاى ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اقتصادی برگزار شد، گفت: مجموعه نمایشگاه های بین المللی و تخصصی از برنامه بلند مدت برخوردار است و برنامه سالیانه و چشم انداز آن مشخص است. این امتیاز به مناطق آزاد کمک می کند که از ظرفیت های موجود در کشورهای همجوار بهره مند شود.
مومنی در ادامه به تشکیل شورای تخصصی لجستیکی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: موضوعات مرتبط با «لجستیک» از جمله موضوعات جدی ما در پیشبرد برنامه های مناطق آزاد است. در حوزه لجستیک و حمل و نقل ظرفیت های خوبی در مناطق آزاد کشور وجود دارد، البته این ظرفیت ها تکمیل نیستند و لازم است این نقاط ضعف با اجرای برنامه ها پوشش داده شود.
او ادامه دامه داد: ما می توانیم از طریق مناطق آزاد شمال کشور در بازار اوراسیا حضور پیدا کنیم؛ در حوزه دریای خزر ظرفیت 50 میلیون تنی تخلیه و بارگیری وجود دارد که در حال حاضر حدود 4 تا 5 میلیون تن از این ظرفیت در اختیار ما است. نسبت به اقدامات خوبی که در حوزه دریا و بندر انجام داده ایم ظرفیت کمی است. بازار اوراسیا می تواند مرکزی برای مبادلات تجاری ما باشد و نقش ما را در حوزه لجستیک افزایش دهد.
مشاور رییس جمهور اظهار داشت: توانستیم با اقدام مشترک با وزارت راه در حوزه کریدور جنوب ـ شمال و در حوزه حمل و نقل تاثیرات خوبی را به جا بگذاریم و در تلاشیم این کریدور تا پایان دولت به بهره برداری برسد.
مومنی ادامه داد: برجام خیلی پایداری ندارد و لازمه بهره برداری از این ظرفیت این است که پس از برجام با چه کشورهای هدفی و در چه حوزه هایی، با چه اولویت هایی همکاری کنیم؟ این اقدام در مناطق آزاد شروع شده، کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است، تا الان بالغ بر 35 میلیارد یورو تقاضا برای سرمایه گذاری چینی ها داریم. اگر ارتباط ما با چین در این قرارداد 25 ساله به نتیجه برسد باید از قبل آمادگی داشته باشیم و از این فرصت استفاده کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره حضور سرمایه گذاران چینی در مناطق آزاد گفت: تا امروز 7 پروژه سرمایه گذاری کشور چین در 3 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در حال اجراست. که از این تعداد؛ 4 پروژه در قشم، 3 پروژه در پتروشیمی، یک پروژه در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و یک پروژه در مجموعه پل خلیج فارس است (که شامل؛ پروژه راه، راه آهن، بندر و پل)، 13 میلیارد دلار توافقات اولیه با دولت چین انجام شده، قراردادها توسط وزارت اقتصاد ایران و چین مبادله شده و منتظریم دولت چین موافقت اولیه خود را در این زمینه اعلام کند.
او تاکید کرد: اگر ارتباطات بین المللی مناطق آزاد ارتقاء و نقاط ضعف ها رفع شود در مناطق آزاد جدید با سناریوی دیگری کار را راه اندازی می کنیم.
به گزارش فرینا،مومنی گفت: با امضای این تفاهم نامه قدم خوبی برای ارتقاء ارتباطات بین المللی برداشته شده، هر پروتکلی که امضاء می کنیم یک نقطه اساسی در آن در نظر می گیریم که عملکرد دو طرف به صورت ماهیانه ارزیابی شود. نمایشگاه بین المللی اکسپو 2020 دبی کمک کند که مناطق آزاد بتوانند از ظرفیت های کشورهای همجوار بهره برداری کنند.

گفتنی است؛ در این مراسم که با حضور «حمیدرضا مومنی» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و «حسن زمانی» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ايران برگزار شد طرفین بر لزوم گسترش همکاری های دو جانبه به منظور اعتلای جایگاه صنعت نمایشگاهی کشور در عرضه های داخلی و بین المللی تاکید کردند.

در این تفاهم نامه مواردی همچون ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺠﺎرب و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰارى اﻛﺴﭙﻮى 2020 دوﺑﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ، اﺟﺮاى دورهﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ و اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮاى ﺑﺮﮔﺰارى، ﺟﻠﺐ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در نمایشگاه های ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ طرفین و اﻛﺴﭙﻮى دوﺑﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ مربوطه، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎى ﻏﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى در ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰارى اﻛﺴﭙﻮى دوﺑﻲ، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزى ﺑﺮﮔﺰارى روﻳﺪادﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﺑﺮاى اﻋﺰام ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺑﺮاى اﻛﺴﭙﻮ و ﺳﺎﻳﺮ روﻳﺪادﻫﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻛﺴﭙﻮى 2020 دوﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﻛﺮات B2B در ﺣﺪ ﻣﻘﺪورات ﭘﺎوﻳﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺘﺎد اﻛﺴﭙﻮى دوﺑﻲ، ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻤﺎﻳشگاهﻫﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﺳﻮى شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران از ﺟﻤﻠـــﻪ روﻳﺪاد اﻛﺴﭙﻮى دوﺑﻲ و ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎى ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى، ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ژﺋﻮاﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﻲ ﻣﻤﺘﺎز و ﭘﻴﺸﺮفت های ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اقتصاد اﻳﺮان در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻛﺴﭙﻮ و دیگر موارد مرتبط با حضور کشورمان در رویدادهای نمایشگاهی بین المللی به امضاء طرفین رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *