3541c
مدیر عامل بیمه سرمد:

طرح «ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻴﻤﻪ» سال آینده راه اندازی می شود

ﺑﻬﺸﺘیﻧﮋﺍﺩ: نقش حمایتی ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭی بیمه سرمد با بانک، تاثیر مهمی در بهبود عملکرد شرکت دارد

تصویر روز: دکتر سید ضیاء ایمانی ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ بر حمایت همه‌جانبه بانک صادرات ایران از این شرکت تاکید کرد و گفت: سودآوری، باید یکی از مهمترین اهداف بیمه سرمد باشد و مهمتر از آن، خدمت‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران است که بتواند رضایت حداکثری آنان را جلب کند.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍبط عموﻣی ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑی ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی این شرکت ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ دکتر ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء ﺍﻳﻤﺎﻧی ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺮﺍﺩی ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره، ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﻔی ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره و مهندس ﻫﺎﺩی ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳی ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮکت‌های ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍن و همچنین سید ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﺑﻬﺸﺘی‌ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﻭ ﺍﻋﻀﺎی هیات‌مدیره ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.

دکتر سید ضیاء ایمانی، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ حمایت همه‌جانبه این بانک از بیمه سرمد گفت: مدیران و کارکنان بیمه سرمد باید از این حمایت به خوبی بهره ببرند و با تلاش مضاعف، جایگاه شرکت را در صنعت بیمه کشور ارتقا دهند.

وی افزود: ارتقای رتبه توانگری مالی و جلب حداکثری رضایت بیمه‌گذاران و مشتریان، به ویژه کارکنان و بازنشستگان بانک صادرات ایران به عنوان سهامدار اصلی باید با جدیت پیگیری شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣیﺭﻭﺩ ﺑﺎ استقرار هیات‌مدیره و تیم مدیریتی جدید در بیمه سرمد، ﻳﻜی ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ و بیمه‌گذاران بزرگ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻴﻤﻪ‌های ﺩﺭﻣﺎﻥ به بهترین شکل برطرف شود.

دکتر ایمانی تصریح کرد: بیمه سرمد، پشتوانه بزرگی همچون بانک صادرات ایران دارد و ما در مجموعه بانک در صورت نیاز آماده کمک هستیم و انتظار داریم شاهد عملکرد مثبت این شرکت باشیم و سرمد را در جایگاه واقعی خود در صنعت بیمه ببینیم.

وی همچنین دو ماموریت ویژه بیمه سرمد در دوران جدید را برشمرد و گفت: سودآوری، باید یکی از مهمترین اهداف بیمه سرمد در سال‌های آتی باشد، اما مهمتر از این هدف، خدمت‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران در بانک صادرات ایران و مشتریان و بیمه‌گذاران است که بتواند دغدغه همه آن‌ها را برطرف کند و رضایت حداکثری‌شان را جلب کند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران، همچنین بر توجه به حوزه نوآوری تاکید کرد و گفت: تیم جدید مدیریتی بیمه سرمد باید نوآوری و تحول سازمانی را در دستور کار خود قرار دهد.

دکتر ایمانی همچنین ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ را ﺑﺮﺍی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗی ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻖ‌ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩﺑﺪﻫﻜﺎﺭ، ﺑﻴﻤﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻣﺎﻧﺎﺕ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺸﻴﺰ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ و ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﻴﺸﺘﺮ بانک صادرات ایران با ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ صادر کرد.

طراحی محصولات مشترک با همکاری بانک صادرات و بیمه سرمد

ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺮﺍﺩی، ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ نیز ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، بر حمایت ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧک ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ تاکید کرد و گفت: حمایت ما از بیمه سرمد، یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘاط ﻗﻮﺕ این ﺷﺮﻛﺖ است و انتظار داریم با حضور هیات‌مدیره جدید، شاهد تحولات مثبت باشیم.

وی افزود: بیمه سرمد باید از ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧک صادرات ایران ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪی و سهم از بازار بیمه بهره ببرد و گام‌های محکم‌تری بردارد.بهشتی

ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ بیمه سرمد ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭی ﺟﺎﻣﻊ ﻭ همچنین ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑی ﻭ ﺍﺭﺍئه ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜی ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗی و محصولات ﺗﺮﻛﻴﺒی ﺑﺎﻧﻜی ﻭ ﺑﻴﻤﻪﺍی، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

وی تصریح کرد: ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻧک، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻧﻜی و ﺑﻴﻤﻪﺍی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﺩ.

مرادی در پایان گفت: ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ایجاد ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ با مشتریان بانک را در دستور کار خود قرار دهد.

نقش بیمه سرمد در اکوسیستم بانک صادرات ایران

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﻔی، ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧی ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ مدیران پیشین بیمه سرمد گفت: این شرکت ﺑﺮﺍی ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎﻡ‌ﺷﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﺍی، ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎی جدیدی ﺍﺭﺍﺋﻪ کند و در این مسیر، توجه به حوزه ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ را در دستور کار قرار دهد.

ﻭی با اشاره به افزایش سرعت و نوآوری در فضای رقابت دیجیتال، تاکید کرد: ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﺑﺨﺸی ﺍﺯ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺭﻧﮓﺗﺮی ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻗﺎﺑﺘی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻬﻢ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ این شرکت ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡﻫﺎی ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ نقش و ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮ ﻗﺪﺭﺗی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻴﻔی ﻋﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎﻳی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﻳﻜی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ مهمی دانست که باید به آن توجه شد. او گفت: ﻳﻜی ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓی ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ بیمه ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ، ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳی ندارند و باید از ﻓﻀﺎی ﺭﺳﺎﻧﻪﺍی ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی معرفی خدمات شرکت استفاده شود.

ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧی ﻧﺌﻮﺑﺎﻧکﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺧﺎﺹ، ﺗﻼﺵﻫﺎی ﻭﻳﮋﻩﺍی ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻓﻨی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﺎﺹ، استفاده کرد و ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴک ﻃﺮﺍﺣی ﺷﻮﺩ.

اهمیت راهبردی بیمه سرمد برای بانک صادرات ایران

مهندس هادی آقابابایی، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﺑﺮﺍی ﺑﺎﻧک ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧی کرد و گفت: ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰیﻫﺎی ﻫﻴاتﻣﺪﻳﺮﻩ ﺟﺪﻳﺪ، در ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌی ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ پیدا خواهد کرد.

مهندس ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳی تاکید کرد: ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ‌ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ.

ﻭی ﺑﺎ اشاره به لزوم ارتباط هرچه بیشتر بیمه سرمد با بیمه مرکزی گفت: ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩن سطح ﺗﻮﺍﻧﮕﺮی ﻣﺎﻟی، ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﺗﺒﻪ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺩﺳﺖ پیدا می‌کند.

نوید بهشتی‌نژاد برای افزایش سرمایه

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﻬﺸﺘیﻧﮋﺍﺩ، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ نیز ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، با ارائه برنامه‌ها و راهکاری تیم مدیریتی جدید برای افزایش سهم از بازار و سودآوری شرکت، گفت: نقش حمایتی ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭی بیمه سرمد با بانک، تاثیر مهمی در بهبود عملکرد شرکت دارد.

مدیرعامل بیمه سرمد ﮔﻔﺖ: ﺗﻮﺍﻧﮕﺮی ﻣﺎﻟی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ شاخص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ، ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗی ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی تیم جدید ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی حرکت کنیم.

ﻭی با اشاره به ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗی بیمه سرمد در سال ۱۴۰۱ ﮔﻔﺖ: هدف راهبردی ما در حوزه مالی، افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی است و در کنار آن، ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﻌﺐ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗی ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﻳک ﺗﻮﺍﻧﮕﺮی ﻣﺎﻟی را ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ می‌کنیم.

بهشتی‌نژاد به ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕی در بیمه سرمد نیز تاکید کرد و گفت: ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎی ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧی ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ‌ﺳﺎﺯی ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺑﻮﺭﺳی ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻧک ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧی ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎی ﻣﺸﺎﺭﻛﺘی، اهداف دیگر خود را در حوزه مالی پیگیری می‌کنیم.

مدیرعامل بیمه سرمد همچنین اهداف بیمه سرمد در حوزه ﻣﺸﺘﺮی‌ﻣﺪﺍﺭی، ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭی، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠی ﻭ کسب‌وکار و ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی طرح ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻴﻤﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺗﺤﻮﻝ دﻳﺠﻴﺘﺎﻝ، ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺍﻣﻀﺎی ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ، ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧی ﻭ ﭼﺎﺑکﺳﺎﺯی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺣﺬﻑ ﭘﺮﺗﻔﻮﻫﺎی ﻛﻼﻥ ﺯﻳﺎﻥﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ (ﻧﺴﺨﻪﭼی)، ﺍﺯ برنامه‌های ما در سال آینده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *