chek

۱۸۵۰۰ میلیارد تومان چک یک ماهه برگشت خورد

تصویر روز: بالغ بـر ۱.۴ میلیون فقره چک در اسفندماه ٩۶ در کل کشـور به ارزشی حدود ١٨۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد ۳.۱ درصـد کاهش و از نظر مبلغ ۲۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیش از ١ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٧۶ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩۶، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴٫۴ درصد و ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۳٫۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

۵۴٫۴ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در اسفند ماه ١٣٩۶، در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۶٫۹ درصد، ۹٫۶ درصد و ۷٫۹ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۷۳ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۶۳٫۹ درصد)، اصفهان (۴٫۶ درصد) و خراسان رضوی (۴٫۵ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

در اسفند ماه ١٣٩۶، درکل کشور بالغ بر ۸٫۶ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۶٩١ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعـداد و مبلغ به ترتیب ۵٫۷ درصد و ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، درکل کشور ۸۶٫۱ درصد از کل تعـداد چک‌های مبادله‌ای و ۷۸٫۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

همچنین در اسفند ماه ١٣٩۶، در استان تهران بالغ بر ۳٫۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۴۴٣ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۷٫۱ درصد و از نظر ارزش ۷۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۸۸٫۸ درصد)، یـزد (۸۸٫۵ درصـد) و البرز (۸۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (۷۷٫۳ درصـد)، کردستان (۷۷٫۸ درصد) و خراسان شمالی (۸۰٫۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعـداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به‌ ترتیب به استان‌های البرز (۸۶٫۳ درصد)، خوزستان و گیلان هر یک (۸۵٫۷ درصد) و زنجان (۸۳٫۵ درصد) اختصاص یافته اسـت و استان‌های هرمزگان (۳۶٫۴ درصد)، ایلام (۵۷٫۳ درصد) و گلستان (۷۱٫۲ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شـده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

از سویی، در اسفند ماه ١٣٩۶، درکل کشـور بالغ بـر ۱٫۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٨۵ هزارمیلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳٫۱ درصـد کاهش و از نظر مبلغ ۲۳٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ۴٧٩ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشـور ۱۳٫۹ درصد از کل تعـداد چک‌های مبادله‌ای و ۲۱٫۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهـران ۱۲٫۹ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۲۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.به گزارش تسنیم، در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های هرمزگان (۶۳٫۶ درصد)، ایلام (۴۲٫۷ درصد) و گلستان (۲۸٫۸ درصد) اختصاص یافته و استان‌های البرز (۱۳٫۷ درصد)، خوزستان و گیلان هر یک (۱۴٫۳ درصد) و زنجان (۱۶٫۵ درصـد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *