به گزارش تصویر روز در حکم عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری تهران آمده است: «با توجه به سال‌ها خدمات صادقانه شما در معاونت شهرسازی و معاون شهرداری مناطق تهران و آگاهی و تسلط نسبت به اهداف و اصول بنیادین طرح‌های توسعه شهری و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بدینوسیله جنابعالی را به عنوان مشاور معاون شهردارسازیرو معماری منصوب می‌کنیم.»

 رضا عباسی، در زمان خدمت صادقانه و دانش بنیان خود در شهرداری منطقه ۱۴ توانست با ارائه طرح‌های علمی و دانایی محور ، از هدر رفت ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه جلوگیری کند و این برگ زرین در سوابق وی می باشد.